Regulamin SERWISU SMOG.pl

I. Postanowienia ogólne.

 1. Administratorem serwisu Smog.pl jest Grupa Wirtualna Polska S.A.
 2. Niniejszy regulamin zwany jest w dalszej części Regulaminem.
 3. Pozostałe definicje stosowane w Regulaminie:
  1. użytkownik – osoba korzystająca z serwisu Smog.pl.
  2. serwis Smog.pl (lub Serwis) – zbiór stron dwww w domenie o nazwie smog.pl.

II. Zasady korzystania z serwisu Smog

 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu Smog.pl. W kwestiach w Regulaminie nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
 2. Dla prawidłowego korzystania z serwisu Smog.pl niezbędne jest: posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu oraz posiadanie odpowiedniego oprogramowania niezbędnego dla przeglądania zasobów Internetu.
 3. Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 4. Użytkownik w ramach korzystania z serwisu Smog.pl, na zasadach określonych Regulaminem, i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności:
  1. przeglądać określone informacje w Serwisie zgodnie z dostępną funkcjonalnością,
  2. umieszczać w innych serwisach lub stronach internetowych, na forach dyskusyjnych lub jakichkolwiek innych witrynach internetowych oraz rozpowszechniać w Internecie w inny sposób (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów) linki do serwisu Smog.pl,
 5. Warunkiem korzystania z serwisu Smog.pl jest wyrażenie przez użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu. Korzystanie przez użytkownika z serwisu Smog.pl oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia.
 6. Z tytułu korzystania z serwisu Smog.pl nie Administrator nie pobiera od użytkownika wynagrodzenia. Z tytułu korzystania z serwisu Smog.pl użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie.
 7. Każdy użytkownik serwisu Smog.pl jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i zasadami "netykiety." Zakazane jest (i jest rozumiane jako naruszenie postanowień niniejszego punktu Regulaminu) zachowanie użytkownika w sposób oczywiście sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi lub zasadami "netykiety", w tym zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę, obciążaniu serwerów lub łączy Administratora, dokonywanie włamań lub prób włamań do systemów informatycznych Administratora itp.
 8. Administrator oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by serwis Smog.pl dostępny był nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były na najwyższym możliwym poziomie, przy czym, mając na uwadze nieodpłatny charakter serwisu Smog.pl, Administrator nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności serwisu Smog.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących ten Serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy.
 9. W przypadku gdy przerwa lub czasowe zawieszenie dostępności serwisu Smog.pl będą możliwe do przewidzenia, o ile to będzie możliwe i uzasadnione, Administrator powiadomi użytkownika o takich zdarzeniach z odpowiednim wyprzedzeniem umieszczając na stronie głównej serwisu Smog.pl (http://www.smog.pl) stosowną informację.
 10. Administrator do korzystania z Internetu, w tym serwisu Smog.pl, zaleca używanie aktualnego oprogramowania antywirusowego lub innego chroniącego użytkownika oprogramowania. W celu uzyskania szerszych informacji na temat bezpieczeństwa w Internecie, Administrator zaleca użytkownikowi, by zwrócił się o takie informacje do świadczących tego typu usługi informatyczne. Administrator nie odpowiada, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, za szkody poniesione przez użytkowników przy korzystaniu z serwisu Smog.pl.
 11. Informacje opisujące funkcjonalność serwisu Smog.pl dostępne są na stronie http://www.smog.pl/. Administrator w celu poprawiania jakości serwisu Smog.pl zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności serwisu Smog.pl bez konieczności uprzedniego powiadamiania o tym fakcie użytkowników.
 12. Administrator nie odpowiada, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie i w zakresie przez te przepisy dozwolonym:
  1. za niewłaściwy sposób korzystania przez użytkowników z serwisu Smog.pl i szkody wynikłe z tego tytułu,
  2. za treści, w tym również za nieaktualność, niekompletność lub błędy występujące w odesłaniach zamieszczonych w ramach serwisu Smog.pl i szkody wynikłe z tego tytułu,
  3. mając na uwadze darmowy charakter serwisu Smog.pl, Administrator w zakresie wszystkich darmowych usług udostępnianych w serwisie nie odpowiada za niefunkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu Smog.pl w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie; Administrator deklaruje, iż będzie dokładać starań, by okresy niedziałania lub nieprawidłowego działania serwisu Smog.pl nie miały miejsca lub były ograniczone do niezbędnego minimum,
  4. za utratę jakichkolwiek danych w związku z korzystaniem przez użytkowników z serwisu Smog.pl.
 13. Administrator oświadcza iż w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług serwis Smog.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się z danego adresu IP (tzw. cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć opcję przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu Smog.pl.
 14. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Administrator poinformuje użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w serwisie obok tekstu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian. Zmiana Regulaminu obowiązuje użytkownika po upływie 7 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie z zdaniem poprzedzającym. Korzystanie przez użytkownika z serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu o ile akceptacja taka nie będzie wymagana w związku z zaimplementowaniem nowych funkcjonalności lub rozszerzeniem działania funkcjonalności już istniejących, a których użytkowanie będzie możliwe tylko i wyłącznie po zaakceptowaniu nowego Regulaminu i/lub innych wymaganych.
 15. Użytkownik może odstąpić od umowy o świadczenie usługi świadczonej przez Administratora w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby użytkownik wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu na adres do kontaktów podany przez Administratora. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy, tj. z chwilą aktywacji i udostępnienia konta w Serwisie.
 16. Użytkownik oraz przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych powinien kierować wszelką korespondencję w sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu na adres donosy@smog.pl, chyba że Administrator wskaże użytkownikowi/przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi prawnemu inny adres poczty elektronicznej, na który korespondencja winna być kierowana.